Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2014

ladystardust
2951 e8f4
Reposted fromDavaanse Davaanse viadobry dobry
ladystardust
6165 4d18 500
Reposted fromHenuttaunebu Henuttaunebu viaalchemik alchemik
ladystardust
Blabla bla
ladystardust
7565 62c7
Reposted fromkjuik kjuik viasashthesplash sashthesplash
ladystardust
ladystardust
ladystardust
Reposted fromvolldost volldost viasashthesplash sashthesplash

goldenclitoris:

finding someone with the same interests as you
image

Reposted fromRaphayella Raphayella viasashthesplash sashthesplash
ladystardust
4106 eb06
Reposted fromiblameyou iblameyou viasashthesplash sashthesplash
ladystardust
7004 2e7d
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaKapelusznica Kapelusznica
ladystardust
8790 0f8d
Reposted from21gramow 21gramow viazoozia zoozia
ladystardust
5201 e9fd
Reposted fromnyaako nyaako viamaliwa maliwa
ladystardust
Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.

I żadnych skoków pisków na początek.
— Szymborska
Reposted fromapatia apatia viaKapelusznica Kapelusznica
ladystardust
8287 ba3f
Reposted fromzoja zoja viazoozia zoozia
ladystardust
Zawsze mówiłem, że dla każdego człowieka istnieje zbiór słów, zdanie, które może go zniszczyć.
— Philip K. Dick, Valis
Reposted fromyoursway yoursway viazoozia zoozia
ladystardust
7735 4b1b
Reposted fromhollowhd hollowhd viazoozia zoozia

Reposted frominspired inspired viasawik sawik
ladystardust
8978 af9d
Reposted fromwerterowska werterowska viazoozia zoozia
5532 a82a
Reposted fromtaraldisnotlovely taraldisnotlovely viazoozia zoozia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl